சிறுகதை

  1. சத்ரபதி தாஜ்மஹால்_அண்டனூர் சுரா
  2. ஈரக்காற்று_ஆத்மார்த்தி
  3. ஒரு கருப்புச் சிலந்தியுடன் ஒர் இரவு_அம்பை
  4. காணவியலா நாடகம்_மனுசி
  5. தடைப்பட்ட வழி_கே சரஸ்வதி அம்மா
  6. முருகம்பெருமாள் அலையஸ் எழில்வேந்தேன்_எஸ்.ஷங்கரநாராயணன்
  7. ரயிலில் ஒரு பயணி லாவண்யா
%d bloggers like this: