கவிதை

  1. மறுப்பு
  2. உபதேசம்
  3. அது ஒரு பொய்க்காலம்_எஸ் அற்புதராஜ்
  4. ஊர் இலேன் காணியில்லை_ஞானக் கூத்தன்
  5. எழுதாத பேனாக்கள் தொலைவதில்லை_யுகபாரதி
  6. ஒளிக்கீற்று_ஆ டெல்பீன்
  7. புதைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்_குறிஞ்சி மைந்தன்
  8. விலங்குகள் உலகம்_பாரவி
%d bloggers like this: